Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.146.958

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 27 listopada 1998 r.
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu województwa.

Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576) zarządza się, co następuje:
§  1. Maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu województwa nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie kwoty 3-krotnego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.