Maksymalna suma zarachowania za mienie nierolnicze, przekazywane na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. - Dz.U.1948.2.3 - OpenLEX

Maksymalna suma zarachowania za mienie nierolnicze, przekazywane na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.2.3

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1947 r.
w sprawie maksymalnej sumy zarachowania za mienie nierolnicze, przekazywane na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Na podstawie art. 9 ust. 2 dekretu z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu przez Państwo mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 389) zarządza się, co następuje:
Na pokrycie ceny nabycia lub czynszu dzierżawnego za mienie nierolnicze na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska nie może być zarachowana suma wyższa niż wartość przeciętna położonego na tym obszarze budynku mieszkaniowego o powierzchni użytkowej pomieszczeń równej 220 m2 również w przypadku, gdy mieniem pozostawionym na terenach wymienionych w art. 9 ust. 1 powołanego dekretu z dnia 6 grudnia 1946 r. nie było mienie z zakresu budownictwa mieszkaniowego.
Na pokrycie ceny nabycia lub czynszu za mienie nierolnicze nie może być zarachowana wartość pozostawionego mienia rolniczego w sumie wyższej niż jedna czwarta wartości przewidzianej w § 1, chyba że osoba uprawniona do zarachowania nie ma warunków do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub należy do kategorii osób, wymienionych w § 1 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 2, poz. 2) w sprawie określenia niektórych cen sprzedażnych lub czynszów przy przekazywaniu mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska, pod warunkiem przynależenia do tej kategorii osób w ciągu lat pięciu od daty zarachowania.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Ziem Odzyskanych, a na obszarze b. Wolnego Miasta Gdańska - Ministrowi Administracji Publicznej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.