Maksymalna stawka płatności dla producentów surowca tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.159.1115

Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 sierpnia 2007 r.
w sprawie maksymalnej stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego

Na podstawie art. 33f ust. 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Maksymalną stawkę płatności dla producentów surowca tytoniowego za surowiec pochodzący ze zbiorów w 2007 r. określa się w wysokości:
1)
równowartości 2,98062 euro za 1 kilogram surowca tytoniowego dla tytoniu jasnego odmian typu Virginia;
2)
równowartości 2,38423 euro za 1 kilogram surowca tytoniowego dla tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.
Do przeliczania stawek płatności określonych w § 1 stosuje się kurs wymiany, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str. 52, z późn. zm.).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, Nr 14, poz. 115, Nr 141, poz. 1182 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 66, poz. 473, Nr 92, poz. 638 i Nr 245, poz. 1774 oraz z 2007 r. Nr 56, poz. 366.