Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1671

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020

Na podstawie art. 56 ust. 1 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42 i 412) zarządza się, co następuje:
§  1.  Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, wynosi:
1) w 2019 r. - 6 000 000 MWh;
2) 2  w 2020 r. - 26 300 000 MWh.
§  2.  Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynikającej z ilości energii, o której mowa w § 1, wynosi:
1) w 2019 r. - 1 023 150 000 zł, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 51 157 500 zł;
2) 3  w 2020 r. - 4 862 860 000 zł, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 243 143 000 zł.
§  3.  Maksymalna moc zainstalowana elektryczna nowych małych jednostek kogeneracji lub znacznie zmodernizowanych małych jednostek kogeneracji, dla których wytwórca może uzyskać premię gwarantowaną, wynosi:
1) w 2019 r. - 50 MW;
2) w 2020 r. - 50 MW.
§  4. 
1.  W 2019 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla nowej małej jednostki kogeneracji oraz zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji:
1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 141,19 zł/MWh;
2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 0 zł/MWh;
3) opalanej biomasą, wynosi 0 zł/MWh;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, wynosi 10,65 zł/MWh.
2.  W 2020 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla nowej małej jednostki kogeneracji oraz zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji:
1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 144,99 zł/MWh;
2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 0 zł/MWh;
3) opalanej biomasą, wynosi 0 zł/MWh;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, wynosi 12,48 zł/MWh.
§  5. 
1.  W 2019 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji:
1) opalanej paliwami gazowymi, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:
a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 96,01 zł/MWh,
b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 107,30 zł/MWh,
c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 118,60 zł/MWh,
d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 129,89 zł/MWh,
e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 141,19 zł/MWh;
2) opalanej paliwami stałymi, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:
a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh;
3) opalanej biomasą, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:
a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:
a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 6,39 zł/MWh,
b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 7,24 zł/MWh,
c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 8,09 zł/MWh,
d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 9,37 zł/MWh,
e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 10,65 zł/MWh.
2.  W 2020 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji:
1) opalanej paliwami gazowymi, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:
a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 98,59 zł/MWh,
b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 110,19 zł/MWh,
c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 121,79 zł/MWh,
d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 133,39 zł/MWh,
e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 144,99 zł/MWh;
2) opalanej paliwami stałymi, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:
a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh;
3) opalanej biomasą, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:
a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:
a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 7,49 zł/MWh,
b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 8,49 zł/MWh,
c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 9,49 zł/MWh,
d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 10,98 zł/MWh,
e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 12,48 zł/MWh.
§  6.  Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną, wynosi:
1) w 2019 r. - 36 000 000 MWh;
2) 4  w 2020 r. - 72 000 000 MWh.
§  7.  Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z ilości energii, o której mowa w § 6, wynosi:
1) w 2019 r. - 4 297 230 000 zł;
2) 5  w 2020 r. - 8 652 483 000 zł.
§  8. 
1.  W 2019 r. maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla jednostki kogeneracji:
1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 144,93 zł/MWh;
2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 182,44 zł/MWh;
3) opalanej biomasą, wynosi 287,64 zł/MWh;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, wynosi 67,09 zł/MWh.
2.  W 2020 r. maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla jednostki kogeneracji:
1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 150,65 zł/MWh;
2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 183,84 zł/MWh;
3) opalanej biomasą, wynosi 286,78 zł/MWh;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, wynosi 70,04 zł/MWh.
§  9. 
1.  W 2019 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla zmodernizowanej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW:
1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 144,93 zł/MWh;
2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 182,44 zł/MWh;
3) opalanej biomasą, wynosi 287,64 zł/MWh;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, wynosi 67,09 zł/MWh.
2.  W 2020 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla zmodernizowanej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW:
1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 150,65 zł/MWh;
2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 183,84 zł/MWh;
3) opalanej biomasą, wynosi 286,78 zł/MWh;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, wynosi 70,04 zł/MWh.
§  10. 
1.  W 2019 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla istniejącej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW:
1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 51,72 zł/MWh;
2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 0 zł/MWh;
3) opalanej biomasą, wynosi 0 zł/MWh;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, wynosi 0 zł/MWh.
2.  W 2020 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla istniejącej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW:
1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 35,42 zł/MWh;
2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 0 zł/MWh;
3) opalanej biomasą, wynosi 0 zł/MWh;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, wynosi 0 zł/MWh.
§  11. 
1.  W 2019 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla istniejącej małej jednostki kogeneracji:
1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 69,17 zł/MWh;
2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 0 zł/MWh;
3) opalanej biomasą, wynosi 0 zł/MWh;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, wynosi 0 zł/MWh.
2.  W 2020 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla istniejącej małej jednostki kogeneracji:
1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 50,33 zł/MWh;
2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 0 zł/MWh;
3) opalanej biomasą, wynosi 0 zł/MWh;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, wynosi 0 zł/MWh.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).
2 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 maja 2020 r. (Dz.U.2020.832) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2020 r.
3 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 maja 2020 r. (Dz.U.2020.832) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2020 r.
4 § 6 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 maja 2020 r. (Dz.U.2020.832) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2020 r.
5 § 7 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 maja 2020 r. (Dz.U.2020.832) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2020 r.