Art. 7. - Luksemburg-Polska. Traktat koncyljacyjno-arbitrażowy. Luksemburg.1928.10.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.93.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1930 r.
Artykuł  7.
1.
Sprawy wnosić się będzie do Stałej Komisji Koncyljacyjnej w drodze podania skierowanego do Przewodniczącego przez obydwie Strony działające za wspólną zgodą, lub w braku takowej, przez jedną, bądź też przez drugą ze Stron.
2.
Podanie winno zawierać, poza sumarycznem przedstawianiem przedmiotu sporu, wezwanie Komisji do podjęcia wszelkich zarządzeń, mogących doprowadzić do pojednania.
3.
Jeżeli podanie pochodzi od jednej tylko ze Stron, zostanie ono przez tę ostatnią podane niezwłocznie do wiadomości Stronie przeciwnej.