Art. 5. - Luksemburg-Polska. Traktat koncyljacyjno-arbitrażowy. Luksemburg.1928.10.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.93.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1930 r.
Artykuł  5.
1.
W ciągu 6-ciu miesięcy, które nastąpią po wymianie ratytikacyj niniejszego Traktatu, Strony Umawiające się utworzą Stałą Komisję Koncyljacyjną, złożoną z 5-ciu członków.
2.
Każda Strona wyznaczy dwóch członków: jednego z pośród swych własnych obywateli, drugiego z pomiędzy obywateli państwa trzeciego, len ostatni nie powinien mieć ani swego miejsca zamieszkania na terytorjum Strony, która go wyznaczyła, ani pozostawać w jej służbie.
3.
Obydwie Strony wyznaczą, za wspólną zgoda, na okres trzech lat, Przewodniczącego Komisji z pomiędzy obywateli państwa trzeciego. W braku porozumienia między Stronami, nominacja Przewodniczącego nastąpi zgodnie z art. 45 Konwencji Haskiej z dn. 18. X. 1907 r. o załatwianiu sporów międzynarodowych.