Art. 2. - Luksemburg-Polska. Traktat koncyljacyjno-arbitrażowy. Luksemburg.1928.10.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.93.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1930 r.
Artykuł  2.

Spory, dla których rozstrzygnięcia jest lub będzie przewidziana specjalna procedura przez inne konwencje obowiązujące między Wysokiemi Umawiającemi się Stronami, będą załatwiane zgodnie z postanowieniami tych konwencyj.