Art. 14. - Luksemburg-Polska. Traktat koncyljacyjno-arbitrażowy. Luksemburg.1928.10.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.93.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1930 r.
Artykuł  14.

O ile Traktat niniejszy inaczej nie stanowi, decyzje Komisji Koncyljacyjnej zapadają większością głosów; każdy członek rozporządzać będzie jednym głosem.

Komisja będzie mogła powziąć ważnie decyzję tylko w obecności wszystkich jej członków.