Art. 11. - Luksemburg-Polska. Traktat koncyljacyjno-arbitrażowy. Luksemburg.1928.10.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.93.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1930 r.
Artykuł  11.

Stała Komisja Koncyljacyjna zbierać się będzie, w braku przeciwnego porozumienia między Stronami, w miejscu wyznaczonem przez jej Przewodniczącego; miejsce to winno być wybrane poza terytorjami obu Stron.