§ 8. - Loty próbne i akrobacyjne oraz pokazy lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1488 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.
§  8. 
1. 
Do programu pokazu lotniczego będącego imprezą masową organizator pokazu lotniczego dołącza:
1)
kopię wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
2)
oświadczenie dyrektora pokazu lotniczego, kierownika programu pokazu lotniczego, kierownika lotów oraz kierownika skoków, jeżeli został wyznaczony, wyrażające zgodę na podjęcie przez nich obowiązków w zakresie organizacji i prowadzenia pokazu lotniczego;
3)
oświadczenia osób, o których mowa w § 12 ust. 1a, wyrażające zgodę na podjęcie przez nie obowiązków w zakresie organizacji i prowadzenia pokazu lotniczego.
2. 
Do programu pokazu lotniczego, o którym mowa w art. 123 ust. 1d ustawy, organizator pokazu lotniczego dołącza:
1)
oświadczenie o powiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia pokazu lotniczego właściwych miejscowo ze względu na miejsce przeprowadzenia pokazu lotniczego:
a)
komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji,
b)
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
c)
dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (pogotowia ratunkowego),
d)
państwowego inspektora sanitarnego;
2)
oświadczenie o przeprowadzeniu oceny ryzyka operacji lotniczych objętych programem pokazu lotniczego;
3)
oświadczenia osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i § 12 ust. 1a, wyrażające zgodę na podjęcie przez nie obowiązków w zakresie organizacji i prowadzenia pokazu lotniczego;
4)
kopię pisma powiadamiającego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na strefę pokazu lotniczego o zamiarze przeprowadzenia pokazu lotniczego.