§ 7. - Loty próbne i akrobacyjne oraz pokazy lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1488 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.
§  7. 
1. 
Pokaz lotniczy, w tym lot treningowy do tego pokazu, odbywa się zgodnie z programem pokazu lotniczego.
2. 
Program pokazu lotniczego określa:
1)
imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora pokazu lotniczego;
2)
datę i godziny pokazu lotniczego oraz datę i godziny lotów treningowych do tego pokazu;
3)
wyznaczone miejsce startu i lądowania oraz szkic terenu, nad którym ma być wykonany pokaz lotniczy i loty treningowe do tego pokazu, zawierający:
a)
wydzieloną przestrzeń powietrzną, w której znajduje się strefa pokazu lotniczego,
b)
granice strefy pokazu lotniczego,
c)
opis strefy dla publiczności wraz z określeniem bezpiecznej odległości od granicy strefy pokazu lotniczego,
d)
miejsce ustawienia sprzętu lotniczego wyznaczonego do pokazu lotniczego,
e)
miejsca wyznaczone do lądowań awaryjnych,
f)
przeszkody lotnicze, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, zlokalizowane w strefie pokazu lotniczego, z określeniem ich rodzajów i wysokości;
4)
warunki wykonywania lotów w czasie trwania pokazu lotniczego, w szczególności ograniczenia dotyczące wysokości i prędkości lotu, dozwolonych manewrów, eksploatacji statków oraz inne ograniczenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania lotów podczas pokazu lotniczego, z uwzględnieniem uprawnień lotniczych członków załóg statków powietrznych uczestniczących w pokazie lotniczym;
5)
imię i nazwisko dyrektora pokazu lotniczego oraz rodzaj posiadanych uprawnień, o których mowa w § 9 ust. 1;
5a)
imię i nazwisko kierownika programu pokazu lotniczego, kierownika lotów oraz kierownika skoków, jeżeli został wyznaczony, a także rodzaj posiadanych uprawnień, o których mowa w § 12 ust. 1;
5b)
imiona i nazwiska osób, o których mowa w § 12 ust. 1a;
6)
opis każdego punktu programu pokazu lotniczego, z określeniem:
a)
imion i nazwisk pilotów lub skoczków spadochronowych biorących udział w pokazie lotniczym,
b)
uprawnień lotniczych dowódcy załogi statku powietrznego lub skoczka spadochronowego,
c)
rodzaju wykonywanego lotu lub skoku spadochronowego podczas pokazu lotniczego,
d)
typu statku powietrznego używanego podczas pokazu lotniczego,
e)
planowanych wysokości lotu podczas pokazu lotniczego oraz minimalnej bezpiecznej wysokości zakończenia ewolucji,
f)
deklarowanej maksymalnej prędkości lotu wykonywanego podczas pokazu lotniczego,
g)
zamiaru wykonania lotu treningowego do pokazu lotniczego;
7)
minimalne warunki atmosferyczne dla strefy pokazu lotniczego wymagane do przeprowadzenia tego pokazu;
8)
ustalone na czas trwania pokazu lotniczego sposoby łączności załóg statków powietrznych biorących udział w pokazie lotniczym z kierownikiem lotów oraz kierownikiem skoków, jeżeli został wyznaczony;
9)
organizację naziemnego ruchu statków powietrznych, pojazdów i pieszych.
3. 
W przypadku pokazu lotniczego organizowanego w formie przelotu statków powietrznych program pokazu lotniczego nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. c-e.
4. 
Program pokazu lotniczego sporządza organizator pokazu lotniczego, uwzględniając postanowienia instrukcji operacyjnej lotniska albo lądowiska, na którym jest planowany pokaz lotniczy, z tym że dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, są ustalane w porozumieniu z instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego właściwą dla przestrzeni powietrznej, w której będzie przeprowadzany pokaz lotniczy, oraz przekazywane tej instytucji.
5. 
Jeżeli pokaz lotniczy odbywa się w strefie kontrolowanej lotniska, dyrektor pokazu lotniczego nawiązuje współpracę z właściwą służbą kontroli ruchu lotniczego w celu uzgodnienia programu pokazu lotniczego w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2 i 3.
6. 
Określenie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. a i b, nie jest wymagane w przypadku członków załóg statków powietrznych lotnictwa państwowego.