§ 23. - Loty próbne i akrobacyjne oraz pokazy lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1488 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.
§  23. 
1. 
Pilot, dowódca załogi statku powietrznego oraz dowódca zespołu przekazują dyrektorowi pokazu lotniczego kartę uczestnika pokazu lotniczego.
2. 
Karta uczestnika pokazu lotniczego, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko pilota, członków załogi statku powietrznego, grupy lub formacji biorących udział w pokazie lotniczym;
2)
numer uprawnienia lotniczego, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 6 lit. b, wraz z datą jego ważności oraz orzeczenie lotniczo-lekarskie, jeżeli jest wymagane;
3)
określenie typu statku powietrznego;
4)
określenie czasu trwania pokazu lotniczego;
5)
opis poszczególnych elementów pokazu lotniczego z określeniem prędkości i wysokości względnej statku powietrznego w poszczególnych fazach lotu;
6)
określenie rodzaju dokumentu zdatności statku powietrznego wraz z datą jego ważności.
3. 
Dyrektor pokazu lotniczego akceptuje kartę uczestnika pokazu lotniczego.
4. 
Przed akceptacją karty uczestnika pokazu lotniczego dyrektor pokazu lotniczego, mając na uwadze bezpieczeństwo publiczności uczestniczącej w pokazie lotniczym, może wprowadzić w karcie uczestnika pokazu lotniczego, w porozumieniu z osobą przekazującą mu tę kartę, ograniczenia co do ilości i sposobu wykonywania poszczególnych elementów pokazu lotniczego, o których mowa w ust. 2 pkt 5.