Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.39.241

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 19 maja 1920 r.
w sprawie lombardowania i przyjmowania do depozytu walut zagranicznych oraz przekazów, czeków i akredytyw, płatnych w walutach zagranicznych.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 marca 1920 r. o nadzorze nad przedsiębiorstwami bankowemi i kantorami wymiany (Dz. U. R. P. № 30) zarządzam co następuje:
Art.  1.

Wszelkiego rodzaju instytucjom finansowym nie wolno jest udzielać pożyczek pod zastaw walut zagranicznych, przekazów, czeków i akredytyw, płatnych w walutach zagranicznych, ani przyjmować ich do depozytu pod jakimkolwiek tytułem, o ile osoba, składająca te papiery nie wylegitymuje się udzielonym przez Państwową Komisję przywozu i wywozu pozwoleniem na przywóz towaru, w sumie nie niższej od sumy wartości papieru, złożonego w instytucji bankowej.

Art.  2.

Każde przyjęcie papieru, odpowiadające powyższym warunkom, powinno być zanotowane w księgach instytucji finansowej; do ksiąg tych należy zapisać nazwisko i adres tego, kto otrzymał pozwolenie, numer i datę pozwolenia, na samem zaś pozwoleniu należy odnotować wartość nominalną złożonych papierów i umieścić podpis instytucji, w której je złożono; pozwolenie przywozu, raz już przedstawione na usprawiedliwienie przyjęcia papierów, nie może być po raz drugi używane do tego samego celu.

Art.  3.

Przekroczenie niniejszego rozporządzenia pociąga za sobą skutki karne, przewidziane w ustawie z dnia 23 marca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 30 z 1920 r. poz. 175).

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.