Lokale w domach spółdzielni mieszkaniowych i w domach jednorodzinnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.31.120

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1954 r.

DEKRET
z dnia 25 czerwca 1954 r.
o lokalach w domach spółdzielni mieszkaniowych i w domach jednorodzinnych.

Wyłącza się spod publicznej gospodarki lokalami lokale mieszkalne w domach spółdzielni mieszkaniowych i w domach jednorodzinnych, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w niniejszym dekrecie.

1.
Dekret niniejszy dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, utworzonych po jego wejściu w życie, których organizacja i działalność odpowiadają wydanym przez Radę Ministrów przepisom o zadaniach spółdzielczości w zakresie budownictwa mieszkaniowego.
2.
Rada Ministrów określi spółdzielnie mieszkaniowe istniejące w dniu wejścia w życie dekretu, których lokale mieszkalne podlegają przepisom.

Domem jednorodzinnym w rozumieniu niniejszego dekretu jest dom lub samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego, obejmujące najwyżej 4 pokoje z kuchnią o łącznej powierzchni użytkowej nie przekraczającej 110 m2.

1.
Wyłączenie spod publicznej gospodarki lokalami stosuje się do domów jednorodzinnych:
1)
wybudowanych lub gruntownie naprawionych (odbudowanych, wykończonych) po dniu wejścia w życie niniejszego dekretu,
2)
odstąpionych na własność w trybie dekretu z dnia 10 grudnia 1952 r. o odstępowaniu przez Państwo nieruchomego mienia nierolniczego na cele mieszkaniowe lub na cele budownictwa indywidualnych domów jednorodzinnych (Dz. U. Nr 49, poz. 326).
2.
Minister Gospodarki Komunalnej określi za zgodą Prezesa Rady Ministrów zasady i tryb orzekania o gruntownej naprawie domów jednorodzinnych.

Warunkiem wyłączenia lokalu spod publicznej gospodarki lokalami jest:

1)
co do lokalu w domu jednorodzinnym - jego zamieszkiwanie w całości lub w części przez właściciela domu,
2)
co do lokalu w spółdzielczym domu jednorodzinnym - jego zamieszkiwanie przez członka spółdzielni,
3)
co do lokalu w blokowym domu spółdzielni mieszkaniowej - jego zamieszkiwanie przez członka spółdzielni oraz rozmiar lokalu nie przekraczający 3 pokoi z kuchnią.
1.
Właściciel lub członek spółdzielni, o którym mowa w art. 5, mogą, jeżeli uzasadnione to jest ważnymi okolicznościami, uzyskać - z zachowaniem wyłączenia lokalu spod publicznej gospodarki lokalami - zezwolenie na wynajem całego lokalu w domu jednorodzinnym lub w domu spółdzielczym.
2.
Minister Gospodarki Komunalnej określi za zgodą Prezesa Rady Ministrów warunki i tryb udzielania zezwoleń, o których mowa w ust. 1.

Do lokali określonych w art. 1 nie stosuje się przepisów dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali (Dz. U. z 1953 r. Nr 35, poz. 152), jednakże czynsz pobierany przez członka spółdzielni mieszkaniowej lub przez właściciela domu jednorodzinnego od najemcy lokalu nie może przekraczać wysokości czynszu ustalonego w myśl przepisów art. 2 dekretu o najmie lokali.

Osoby, które zajmują dotychczas lokale w domach objętych niniejszym dekretem, korzystają nadal do czasu opuszczenia tych lokali z uprawnień, przysługujących im z mocy przepisów o publicznej gospodarce lokalami i o najmie lokali.

1.
W celu umożliwienia właścicielowi domu jednorodzinnego zamieszkania w tym domu władza kwaterunkowa na wniosek i koszt właściciela może przekwaterować osobę, która zajmuje lokal w tym domu, do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, zajmowanego lub dostarczonego przez wnioskodawcę, o ile lokal ten odpowiada przysługującym tej osobie normom zaludnienia i nadaje się do zajęcia ze względu na stan techniczny.
2.
Przekwaterowanie do lokalu mieszkalnego położnego w innej miejscowości wymaga zgody osoby przekwaterowanej.
3.
Minister Gospodarki Komunalnej określi bliżej zasady załatwiania przez władzę kwaterunkową wniosków, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie stosowania w możliwie szerokim zakresie postanowień niniejszego artykułu.
1.
Dotychczasowe wyłączenia lokali w domach jednorodzinnych spod przepisów o publicznej gospodarce lokalami i o najmie lokali pozostają w mocy.
2.
Przepisy art. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1951 r. o budynkach i lokalach nowowybudowanych lub odbudowanych (Dz. U. Nr 10, poz. 75) oraz art. 1 ust. 2 lit. a) dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali (Dz. U. z 1953 r. Nr 35, poz. 152) stosuje się tylko do domów jednorodzinnych w tych przepisach określonych, których budowa lub gruntowna naprawa została na podstawie zatwierdzonych planów rozpoczęta przed dniem wejścia w życie niniejszego dekretu.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.