§ 6. - Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.336 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2019 r.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (Dz.U.2001.81.888), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U.2011.21.113).