Art. 16. - Litwa-Polska. Umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków. Warszawa.2000.04.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.38.341

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2003 r.
Artykuł  16

Postanowienia końcowe

1.
Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi w Wilnie.
2.
Umowa niniejsza jest zawarta na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w formie pisemnej drogą dyplomatyczną przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu.
3.
Zmiana niniejszej umowy może nastąpić w drodze pisemnego porozumienia Umawiających się Stron, w trybie zawarcia umowy międzynarodowej.
4.
Załącznik do niniejszej umowy może być zmieniany w drodze wzajemnych pisemnych uzgodnień upoważnionych organów.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i litewskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.