Litwa-Polska. Protokół taryfowy. Kowno.1938.12.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.5.27

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 19 stycznia 1939 r.
o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu taryfowego miedzy Polską a Litwą.

Na podstawie art. 52 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam, co następuje;
(1)
Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia protokołu taryfowego między Polską a Litwą, podpisanego w Kownie dnia 22 grudnia 1938 r.
(2)
Tekst wspomnianego protokołu zawarty jest w załączniku do rozporządzenia niniejszego.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przekład.

PROTOKÓŁ TARYFOWY

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Litewskiej, pragnąc popierać i rozwijać stosunki handlowe pomiędzy obu Krajami i powołując się na układ handlowy między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, zawarty w dniu dzisiejszym, zgodziły się na postanowienia następujące:

1)
Cła polskie na następujące towary pochodzące i przychodzące z Litwy, nie przekroczą stawek poniżej ustalonych:
Pozycja taryfy celnej polskiejNazwa towaruCło od 100 kg (złote)
116 ex p. 6,Szczupaki26

w okresie od

1.II.1939 - 30.IV.1939

116 ex p. 6,Sandacze50

w okresie od

1.II.1939 - 30.IV.1939

116 p. 7Leszcze33

w okresie od

1.II.1939 - 30.IV.1939

2)
Protokół niniejszy będzie ratyfikowany i dokumenty ratyfikacyjne będą wymienione w Warszawie, możliwie najwcześniej.

Wejdzie on w życie 15 dnia po dacie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych i będzie ważny do dnia 31 grudnia 1939 r.

Sporządzono w Kownie, 22 grudnia 1938 r.