[Definicje] - Art. 2. - Listy zastawne i banki hipoteczne. - Dz.U.2022.581 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Definicje] - Listy zastawne i banki hipoteczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2022 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  2.  [Definicje]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)
"bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości" - należy przez to rozumieć ustaloną zgodnie z przepisami ustawy wartość, która w ocenie banku hipotecznego odzwierciedla poziom ryzyka związanego z nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia kredytów udzielanych przez bank hipoteczny;
2)
"zabezpieczeniu hipoteką" - należy przez to rozumieć hipotekę na rzecz banku hipotecznego ustanowioną na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości położonej na obszarze kraju.