§ 2. - Lista roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.210.1260

Akt utracił moc
Wersja od: 4 października 2011 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.