§ 1. - Lista roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.210.1260

Akt utracił moc
Wersja od: 4 października 2011 r.
§  1.
1.
Rozporządzenie określa listę roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.
2.
Lista, o której mowa w ust. 1, jest określona w załączniku do rozporządzenia.