Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.573

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie listy państw równoważnych

Na podstawie art. 9d ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje;
§  1. Ustala się listę państw równoważnych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
§  2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie listy państw równoważnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1364).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 134, poz. 779, Nr 199, poz. 1175, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1529.

ZAŁĄCZNIK

LISTA PAŃSTW RÓWNOWAŻNYCH

Związek Australijski

Federacyjna Republika Brazylii

Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej

Republika Indii

Republika Islandii

Japonia

Kanada

Republika Korei

Księstwo Liechtensteinu

Meksykańskie Stany Zjednoczone

Królestwo Norwegii

Republika Południowej Afryki

Republika Singapuru

Stany Zjednoczone Ameryki

Konfederacja Szwajcarska

Terytoria Stowarzyszone i Gminy Zamorskie Królestwa Niderlandów: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba

Terytoria Zależne Korony Brytyjskiej: Guernsey, Jersey, Wyspa Man

Terytoria Zamorskie Republiki Francuskiej: Majotta, Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska, Saint-Pierre i Miquelon, Wallis i Futuna