§ 2. - Limity miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1337 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 2018 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.