Limity miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1337 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

Na podstawie art. 8 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Limity miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2017/2018 są określone w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KIERUNEK STUDIÓWLimity miejsc w poszczególnych uczelniach wojskowych
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w WarszawieAkademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w GdyniWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we WrocławiuWyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
budownictwo27
chemia17
elektronika i telekomunikacja201
geodezja i kartografia40
informatyka9020
inżynieria bezpieczeństwa60
kryptologia i cyberbezpieczeństwo55
logistyka3513
lotnictwo i kosmonautyka5087
mechanika i budowa maszyn1820
mechatronika7720
nawigacja2822
systemy informacyjne w bezpieczeństwie12
dowodzenie (zarządzanie)273
OGÓŁEM610100333122
1165