Dz.U.2019.287

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

Na podstawie art. 444 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276) zarządza się, co następuje:
§  1.  Limit przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2019/2020 jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KIERUNEK STUDIÓWLimit przyjęć w poszczególnych uczelniach wojskowych
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w WarszawieAkademia

Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we WrocławiuLotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
budownictwo50
chemia25
elektronika i telekomunikacja222
geodezja i kartografia40
informatyka8020
inżynieria bezpieczeństwa1530
kryptologia i cyberbezpieczeństwo107
logistyka1201525
lotnictwo i kosmonautyka4060
mechanika i budowa maszyn6515
mechatronika12510
nawigacja3523
systemy informacyjne w bezpieczeństwie40
dowodzenie \ zarządzanie320
OGÓŁEM889120365108
1482