Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.873

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie limitu przyjęć na kierunki studiów dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 444 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa limit przyjęć na studia na kierunku "penitencjarystyka" dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej.
§  2.  Ustala się limit przyjęć na studia na kierunku "penitencjarystyka" dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w liczbie 50 miejsc.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.