§ 8. - Likwidator Głównego Urzędu Ceł. - Dz.U.2002.43.408 - OpenLEX

§ 8. - Likwidator Głównego Urzędu Ceł.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.43.408

Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2002 r.
§  8. 
Harmonogram, o którym mowa w § 7 pkt 1, powinien zawierać terminy wykonania czynności niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia procesu likwidacji.