§ 7. - Likwidator Głównego Urzędu Ceł. - Dz.U.2002.43.408 - OpenLEX

§ 7. - Likwidator Głównego Urzędu Ceł.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.43.408

Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2002 r.
§  7. 
Do obowiązków likwidatora należy:
1)
sporządzenie szczegółowego harmonogramu likwidacji i czynności polikwidacyjnych w uzgodnieniu z Ministrem Finansów lub osobą przez niego upoważnioną,
2)
oszacowanie kosztów likwidacji i opracowanie preliminarza wydatków,
3)
realizacja budżetu państwa w okresie likwidacji,
4)
powiadomienie właściwego banku o otwarciu likwidacji,
5)
ustalenie aktywów i pasywów na dzień poprzedzający postawienie w stan likwidacji oraz sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 i Nr 111, poz. 1195 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253),
6)
opracowywanie i przedkładanie Ministrowi Finansów propozycji i dokumentacji niezbędnej do zmiany miejsca pełnienia służby lub wykonywania pracy, przeniesień, zwolnień ze służby lub pracy, przekazywania wolnych etatów do organów przejmujących,
7)
opracowanie analizy i przedstawienie Ministrowi Finansów wniosków dotyczących spraw prawnych i majątkowych (grunty i inne nieruchomości, sprzęt i wyposażenie, wierzytelności, umowy cywilnoprawne, decyzje i inne akty prawne nakładające na Główny Urząd Ceł zobowiązania lub przyznające prawa, rozliczenia budżetowe), wraz z terminami realizacji,
8)
przekazanie w ustalonych terminach dokumentacji Głównego Urzędu Ceł odpowiednim organom przejmującym,
9)
egzekucja należności innych niż określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 76, poz. 809, Nr 98, poz. 1068, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1368 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) oraz zaspokojenie lub zabezpieczenie roszczeń wierzycieli Głównego Urzędu Ceł,
10)
przekazanie Ministrowi Finansów środków pieniężnych po dokonaniu rozliczeń likwidacyjnych,
11)
sporządzenie bilansu zamknięcia na dzień zakończenia likwidacji,
12)
sporządzanie sprawozdań, do których był zobowiązany Prezes Głównego Urzędu Ceł, oraz comiesięcznych sprawozdań dla Ministra Finansów z postępów prac likwidacyjnych i sprawozdania końcowego z zakończenia procesu likwidacji na dzień zakończenia działalności likwidatora,
13)
wykonywanie innych niezbędnych czynności likwidacyjnych.