§ 4. - Likwidator Głównego Urzędu Ceł. - Dz.U.2002.43.408 - OpenLEX

§ 4. - Likwidator Głównego Urzędu Ceł.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.43.408

Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2002 r.
§  4. 
Z dniem 1 maja 2002 r. Minister Finansów powoła likwidatora Głównego Urzędu Ceł, zwanego dalej "likwidatorem", którego działalność zostanie zakończona z dniem 31 lipca 2002 r.