§ 3. - Likwidator Głównego Urzędu Ceł. - Dz.U.2002.43.408 - OpenLEX

§ 3. - Likwidator Głównego Urzędu Ceł.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.43.408

Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2002 r.
§  3. 
Proces likwidacji, o którym mowa w § 1, nastąpi w trybie całkowitego zniesienia Głównego Urzędu Ceł na warunkach przejęcia jego zadań, składników majątkowych i personelu przez organy wskazane w ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw, zwanej dalej "ustawą".