§ 11. - Likwidator Głównego Urzędu Ceł. - Dz.U.2002.43.408 - OpenLEX

§ 11. - Likwidator Głównego Urzędu Ceł.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.43.408

Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2002 r.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r.