Likwidacja studiów kierunku ekonomicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.27.206

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1950 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SZKÓŁ WYŻSZYCH I NAUKI
z dnia 30 kwietnia 1951 r.
w sprawie likwidacji studiów kierunku ekonomicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

Na podstawie art. 20, 22 ust. 2 i 75 ust. 1 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje:
Studia kierunku ekonomicznego prowadzone dotychczas na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego ulegają likwidacji.
Studenci, którzy w ciągu czterech lat studiów kierunku ekonomicznego wysłuchali i odbyli obowiązujące wykłady i ćwiczenia oraz złożyli egzaminy z obowiązujących przedmiotów, otrzymują stopień magistra nauk ekonomicznych.
Do egzaminów, wymienionych w § 2, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące egzaminów na Wydziale Prawa.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1950 r.