Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.10.71

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 stycznia 1922 r.
w przedmiocie likwidacji spraw b. rosyjskich państwowych ziemskich banków Szlacheckiego i Włościańskiego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 3 p. g oraz i ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich (Dz. U. R. P. Na 70 poz. 461) oraz art. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego (Dz. U. R. P. Ne 59 poz. 369) zarządza się co następuje:
§  1. Likwidację pożyczek b. rosyjskich państwowych ziemskich banków Szlacheckiego i Włościańskiego na obszarze Rrzeczypospolitej Polskiej przekazuje się Państwowemu Bankowi Rolnemu.
§  2. Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego jest upoważniony do ustalenia terminu przejęcia przez Państwowy Bank Rolny spraw w § 1 niniejszego rozporządzenia wymienionych, tudzież do wydawania wszelkich rozporządzeń i postanowień w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami w przedmiocie likwidacji wszelkich spraw powyższych banków.
§  3. Uchyla się moc obowiązującą rozporządzenia Komisarza Generalnego ziem wschodnich w przedmiocie utworzenia urzędu do likwidacji spraw banków ziemskich Włościańskiego i Szlacheckiego na terenie ziem wschodnich (Dz. U. Z. C. Z. W. № 21 poz. 541).
§  4. Do czasu wydania ustawy w przedmiocie pobierania od dłużników b. banku Włościańskiego i Szlacheckiego podwyższonych opłat na pokrycie wydatków administracyjnych, związanych z likwidacją spraw tych banków, koszta te będą pokrywane z budżetu Głównego Urzędu Ziemskiego.
§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.