Art. 38. - Likwidacja serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego. - Dz.U.1920.42.249 - OpenLEX

Art. 38. - Likwidacja serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.42.249

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1922 r.
Art.  38.

Projekt likwidacji przymusowej, nie przyjęty przez obie lub jedną ze stron interesowanych, z całym operatem i umotywowanym sprzeciwem strony lub stron, złożonym komisarzowi ziemskiemu najdalej w ciągu dni 14 od daty zakomunikowania stronom projektu układu, winien być skierowany do Komisji Ziemskiej Okręgowej, która przedstawiony projekt zatwierdza, albo zwraca komisarzowi ziemskiemu w celu poczynienia poprawek i uzupełnień, lub też odrzuca, powierzając innemu komisarzowi przeprowadzenie przymusowej likwidacji z zastosowaniem art. 23 - 36.