Art. 23. - Likwidacja serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego. - Dz.U.1920.42.249 - OpenLEX

Art. 23. - Likwidacja serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.42.249

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1922 r.
Art.  23. 11

W wypadkach, przewidzianych w art. 19, Komisja Ziemska Okręgowa po przeprowadzeniu potrzebnych dochodzeń decyduje o zarządzeniu likwidacji serwitutów z urzędu, wyznaczając jednocześnie stronom termin do uprzedniego przeprowadzenia likwidacji serwitutów w drodze dobrowolnej umowy. Termin ten nie może być dłuższy od dni 60, licząc od daty doręczenia stronom zawiadomienia.

11 Art. 23 zmieniony przez art. 11 ustawy z dnia 10 stycznia 1922 r. (Dz.U.22.10.65) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lutego 1922 r.