Art. 15. - Likwidacja serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego. - Dz.U.1920.42.249 - OpenLEX

Art. 15. - Likwidacja serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.42.249

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1922 r.
Art.  15. 6

Wydzielenie tytułem wynagrodzenia za serwituty przestrzeni leśnej lub ziemi z pod lasu może nastąpić za zezwoleniem urzędów ochrony lasów, które winny wydać decyzję w ciągu miesiąca od daty zawiadomienia o tem właściwego urzędu ochrony lasów. Niewydanie w tym terminie powyższej decyzji uznaje się za milczące zezwolenie.

6 Art. 15 zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz.U.22.30.239) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 1922 r.