Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.230

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje;
§  1.
1. Likwiduje się Samodzielny Publiczny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie, zwany dalej "Zakładem".
2. Zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład następuje w dniu następującym po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
3. Otwarcie likwidacji następuje w dniu następującym po dniu zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych.
4. Zakończenie likwidacji następuje ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpiło otwarcie likwidacji.
§  2.
1. Zobowiązania i należności Zakładu po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Skarbu Państwa - ministra właściwego do spraw zdrowia. Przekazanie zobowiązań i należności następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie zobowiązania lub należności wraz z podaniem tytułu prawnego, z którego wynika;
2) wskazanie wysokości zobowiązania lub należności - w przypadku zobowiązań lub należności bezspornych albo wysokości zobowiązania lub należności możliwej do zapłaty lub otrzymania - w przypadku zobowiązań lub należności spornych;
3) wskazanie terminu płatności oraz wysokości odsetek wyliczonych do dnia zakończenia likwidacji.
3. Składniki mienia Zakładu przeznacza się na zaspokojenie wierzycieli. Zbycie składników mienia Zakładu następuje na zasadach dotyczących zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Pozostałe po likwidacji składniki mienia stają się własnością Skarbu Państwa - ministra właściwego do spraw zdrowia i podlegają nieodpłatnemu przekazaniu państwowej jednostce budżetowej - urzędowi obsługującemu ministra właściwego do spraw zdrowia. Przekazanie składników mienia Zakładu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do składników niematerialnych.
6. Dokumenty, które nie podlegają brakowaniu, związane z działalnością Zakładu przejmuje państwowa jednostka budżetowa - urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia. Przekazanie dokumentów następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
7. Protokoły, o których mowa w ust. 1, 4 i 6, oraz protokół zdawczo-odbiorczy składników niematerialnych powinny być sporządzone, podpisane i przekazane najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu zakończenia likwidacji. Protokoły podpisuje dyrektor Zakładu oraz minister właściwy do spraw zdrowia.
§  3. Czynności związane z likwidacją Zakładu wykonuje dyrektor Zakładu, a w przypadku jego nieobecności osoba zastępująca dyrektora Zakładu.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).