Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.108.794

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU
z dnia 21 grudnia 1921 r.
w przedmiocie likwidacji podległych Ministrowi Aprowizacji urzędów.

Na zasadzie art. 2 i 7 ustawy z dn. 7 lipca 1921 r. o zniesieniu ograniczeń w zakresie obrotu ziemiopłodami oraz o postawieniu Ministerstwa Aprowizacji w stan likwidacji (Dz. U. R. P. № 63 poz. 389) zarządza się co następuje:
§  1. Podległe Ministrowi Aprowizacji urzędy: państwowy urząd zakupu artykułów pierwszej potrzeby, państwowy urząd zbożowy, państwowy urząd ziemniaczany, urząd zaopatrywania pracowników państwowych oraz wszelkie inne agendy aprowizacyjne przechodzą w stan likwidacji.
§  2. Przeprowadzenie i wykończenie likwidacji tych urzędów oraz wszelkich pozostałych czynności finansowo - gospodarczych Ministerstwa Aprowizacji, nie przekazanych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych obejmuje z dniem 1 stycznia 1922 roku Minister Skarbu, który wyznaczy likwidatora.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.