[Definicje] - Art. 2. - Likwidacja niepodjętych depozytów. - Dz.U.2006.208.1537 - OpenLEX

Art. 2. - [Definicje] - Likwidacja niepodjętych depozytów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.208.1537

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2010 r.
Art.  2. [Definicje]

W rozumieniu ustawy:

1)
depozytami są:
a)
środki pieniężne, papiery wartościowe i rzeczy złożone do depozytu albo depozytu sądowego,
b)
rzeczy stanowiące dowody rzeczowe oraz rzeczy zatrzymane, co do których zapadło prawomocne orzeczenie o wydaniu ich uprawnionemu lub złożeniu do depozytu sądowego,
c)
środki pieniężne, papiery wartościowe i rzeczy złożone do depozytu jako kaucje i wadia;
2) 1
jednostką sektora finansów publicznych jest jednostka wymieniona w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);
3)
likwidacją niepodjętego depozytu jest przejście praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
1 Art. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 72 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1241) z dniem 1 stycznia 2010 r.