Likwidacja Komitetu Floty Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.29.289

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 1932 r.

USTAWA
z dnia 10 marca 1932 r.
o likwidacji Komitetu Floty Narodowej.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Komitet Floty Narodowej, istniejący na mocy ustawy z dnia 16 lutego 1927 r. o Komitecie Floty Narodowej (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 206), ulega likwidacji.

Dalsze gromadzenie funduszów na rzecz budowy polskiej floty morskiej oraz koordynacja działalności poszczególnych instytucyj i osób, współdziałających w zbieraniu funduszów na ten cel, będzie przez Radę Ministrów powierzone stowarzyszeniu, którego statut, niezależnie od uprawnień władz administracji ogólnej z tytułu ogólnych przepisów o nadzorze nad stowarzyszeniami, będzie zatwierdzony przez Radę Ministrów.

Wymienione stowarzyszenie przejmie prawa i zobowiązania Komitetu Floty Narodowej.

Likwidację spraw Komitetu Floty Narodowej przeprowadzi Minister Przemysłu i Handlu.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc obowiązującą ustawa z dnia 16 lutego 1927 r. o Komitecie Floty Narodowej (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 206).