Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.82.574

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 13 września 1921 r.
w przedmiocie likwidacji "Komendy Policji Państwowej dla b. Galicji".

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o policji państwowej (Dz. Ust. Rz. P. № 61, poz. 363) zarządza się co następuje:
§  1. Znosi się urząd komendanta policji państwowej dla b. Galicji, utworzony na podstawie art. 4 rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 1919 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 87, poz. 475) w przedmiocie wcielenia żandarmerji krajowej i policji wojskowej na obszarze b. Galicji do policji państwowej na zasadzie art. 3 przepisów przejściowych do ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o policji państwowej (Dz. Pr. P. P. № 61, poz. 363).
§  2. Likwidację Komendy policji państwowej dla b. Galicji powierza się komendantowi głównemu policji państwowej.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.