Likwidacja jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych" w Łodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.154.1286

Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
z dnia 29 lipca 2005 r.
w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych" w Łodzi

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
1.
Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych", z siedzibą w Łodzi, zwana dalej "jednostką", utworzona zarządzeniem nr 24/Org/75 Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 24 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych "Mera - Poltik", zmienionym zarządzeniami: nr 48/Org/81 Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 30 czerwca 1981 r. oraz nr 66/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 26 marca 1986 r., podlega likwidacji.
2.
Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 1 września 2005 r.
3.
Termin zakończenia działalności operatywnej jednostki upływa z dniem 31 grudnia 2005 r.
4.
Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 31 grudnia 2006 r.
1.
Mienie jednostki zostanie zbyte w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach dotyczących państwowych osób prawnych.
2.
Zobowiązania jednostki zostaną uregulowane ze środków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia.
3.
Niezaspokojone zobowiązania likwidowanej jednostki obciążają Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Likwidator przejmie od dyrektora jednostki protokołem zdawczo-odbiorczym mienie jednostki, według stanu na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji.
Likwidator przedstawi ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do zatwierdzenia, harmonogram likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zagospodarowania mienia likwidowanej jednostki, w terminie 45 dni od daty ostatniego ogłoszenia w prasie o otwarciu likwidacji jednostki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390.