Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.377

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie likwidacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Instytut Rozwoju Służb Społecznych z siedzibą w Warszawie, posiadający numer identyfikacyjny REGON 013195189 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 526-22-30-821 1 , zwany dalej "Instytutem", podlega likwidacji.
2.  Termin zakończenia działalności Instytutu upływa z dniem 28 lutego 2017 r.
3.  Termin otwarcia likwidacji Instytutu wyznacza się na dzień 1 marca 2017 r.
4.  Termin zakończenia likwidacji Instytutu wyznacza się na dzień 31 grudnia 2017 r.
§  2. 
1.  Zobowiązania Instytutu zostaną uregulowane ze środków uzyskanych ze zbycia jego mienia.
2.  Mienie Instytutu zostanie zbyte w drodze publicznego przetargu w sposób i w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. poz. 443 oraz z 1999 r. poz. 780).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Instytut Rozwoju Służb Społecznych został utworzony zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Instytutu Rozwoju Służb Społecznych (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Soc. poz. 1) oraz zreorganizowany rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych (Dz. U. poz. 1189).