Likwidacja delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.459

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2012 r.

USTAWA
z dnia 16 marca 2012 r.
o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa1)

Z dniem 30 kwietnia 2012 r. likwiduje się delegatury terenowe ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, zwane dalej "delegaturami".

W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 25 uchyla się ust. 1;
2)
w art. 49:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Z dniem wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców mienie pozostałe po tym przedsiębiorstwie przejmuje wojewoda.",

b)
uchyla się ust. 2.

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1)
uchyla się art. 7a;
2)
po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:

"Rozdział 1a

Zadania z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa realizowane przez wojewodę

Art. 7b. 1. Wojewoda wykonuje zadania w zakresie:

1) gospodarowania mieniem:

a) pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

b) pozostałym po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania,

c) przejętym przez Skarb Państwa z innych tytułów;

2) przejęcia lub gospodarowania mieniem pozostałym po przedsiębiorstwie państwowym wykreślonym z rejestru przedsiębiorców;

3) postępowań upadłościowych, w których Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, występuje w charakterze wierzyciela;

4) darowizn na rzecz Skarbu Państwa;

5) spadków przypadających Skarbowi Państwa, w tym długów spadkowych, z zastrzeżeniem kompetencji przyznanych starostom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej oraz konsulom.

2. Właściwość wojewody ustala się według:

1) siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, spółki z udziałem Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa państwowego - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2;

2) miejsca, w którym znajduje się przejęte przez Skarb Państwa mienie lub jego przeważająca część - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c;

3) siedziby upadłego - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;

4) miejsca położenia przeważającej części składników majątkowych będących przedmiotem darowizn na rzecz Skarbu Państwa - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;

5) miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić, według miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego przeważająca część - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.

Art. 7c. 1. O sposobie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład mienia, o którym mowa w art. 7b ust. 1, rozstrzyga właściwy wojewoda.

2. Do czasu rozstrzygnięcia o sposobie zagospodarowania nieruchomościami, o których mowa w ust. 1, wojewoda:

1) prowadzi rejestr nieruchomości;

2) zapewnia wycenę nieruchomości;

3) zabezpiecza nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;

4) wykonuje czynności związane z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnione przed ich przejęciem oraz prowadzi windykację tych należności;

5) współpracuje z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;

6) podejmuje czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie;

7) składa wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oraz o wpis w księdze wieczystej.

3. Wojewoda przekazuje nieruchomości, o których mowa w ust. 1, wraz z dokumentacją, ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, na jego żądanie, w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania, w przypadku przeznaczenia tych nieruchomości przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na cele określone w art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 60a ust. 1 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.";

3)
art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19. 1. Wojewodowie, podmioty, o których mowa w art. 17 i art. 18, oraz państwowe osoby prawne i organy jednostek samorządu terytorialnego, na żądanie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, składają temu ministrowi sprawozdania z wykonywania zadań w zakresie wynikającym ze spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa.

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, występując z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, określa zakres, formę i termin złożenia sprawozdania z wykonanych przez dany podmiot zadań wynikających ze spraw związanych z reprezentacją Skarbu Państwa.".

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12 w ust. 7 uchyla się pkt 3;
2)
w art. 56:
a)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Fundusz Skarbu Państwa, na rachunku którego gromadzi się:

a) 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków,

b) opłaty z tytułu egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz odsetki od tych środków,

c) środki uzyskane przez wojewodę z tytułu wykonywania zadań, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania upadłościowego, podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa, kosztów przeprowadzania egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, kosztów realizacji wykonywanych przez wojewodów zadań, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, oraz na wykonywanie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,",

b)
w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W przypadku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, rozporządzenie określi również sposób postępowania w zakresie uzupełnienia środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania upadłościowego oraz postępowania w zakresie pokrywania i rozliczania kosztów realizacji zadań, o którym mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.".

1.
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań przejętych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz wojewodów po likwidacji delegatur wynosi:
1)
w 2012 r. - 8.667 tys. zł;
2)
w 2013 r. - 5.967 tys. zł;
3)
w 2014 r. - 6.116 tys. zł;
4)
w 2015 r. - 6.269 tys. zł;
5)
w 2016 r. - 6.426 tys. zł;
6)
w 2017 r. - 6.587 tys. zł;
7)
w 2018 r. - 6.745 tys. zł;
8)
w 2019 r. - 6.907 tys. zł;
9)
w 2020 r. - 7.073 tys. zł;
10)
w 2021 r. - 7.243 tys. zł.
2.
Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.
3.
W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.
4.
W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach zgodna jest z planem finansowym przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Wykonywane dotychczas przez dyrektorów delegatur zadania:

1)
określone w art. 7b ust. 1 ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą - realizuje wojewoda;
2)
inne niż określone w pkt 1 - realizuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

Dyrektorzy delegatur do dnia 30 kwietnia 2012 r. przekażą protokolarnie wojewodzie dokumentację dotyczącą spraw, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Przepisy wykonawcze dotyczące Funduszu Skarbu Państwa, wydane na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 4, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2012 r., z wyjątkiem art. 7, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa oraz ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 107, poz. 721, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 171, Nr 122, poz. 695 i Nr 185, poz. 1092.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 144, Nr 108, poz. 685, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 171.