Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.140.785

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 27 grudnia 1994 r.
w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Słupsku.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Likwiduje się Archiwum Państwowe w Słupsku z dniem 31 grudnia 1994 r.
2. Działalność archiwalną prowadzoną dotychczas przez Archiwum Państwowe w Słupsku przejmie Archiwum Państwowe w Koszalinie.
§  2. Majątek oraz prawa i zobowiązania likwidowanego archiwum przejmie Archiwum Państwowe w Koszalinie.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.