Liczba, wysokość oraz warunki i tryb przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i... - Dz.U.2004.196.2016 - OpenLEX

Liczba, wysokość oraz warunki i tryb przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.196.2016

Akt utracił moc
Wersja od: 19 czerwca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) zarządza się, co następuje:
1.
Nagrody Prezesa Rady Ministrów, zwane dalej "nagrodami", mogą być przyznawane za:
1)
wyróżnione rozprawy doktorskie dla osób, którym został nadany stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, nie później niż w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 30 lat życia;
2)
wyróżnione rozprawy habilitacyjne dla osób, których kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte, nie później niż w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 38 lat życia;
3)
wybitny dorobek naukowy lub artystyczny;
4)
wybitne osiągnięcie naukowe lub artystyczne;
5)
wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub efekty społeczne.
2. 1
 Nagrody za:
1)
rozprawy doktorskie przyznaje się w liczbie 25 - w wysokości 22.500 zł 2  każda;
2)
rozprawy habilitacyjne przyznaje się w liczbie 10 - w wysokości 45.000 zł 3  każda;
3)
wybitny dorobek naukowy lub artystyczny przyznaje się w liczbie 4 - w wysokości 112.500 zł 4  każda;
4)
wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne przyznaje się w liczbie 4 - w wysokości 112.500 zł 5  każda;
5)
wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne przyznaje się w liczbie 5 - w wysokości:
a)
nagroda pierwsza - 112.500 zł 6 ,
b)
dwie nagrody drugie - po 90.000 zł 7 ,
c)
dwie nagrody trzecie - po 67.500 zł 8 .
1.
Prezes Rady Ministrów powołuje Zespół do Spraw Nagród, zwany dalej "Zespołem".
2.
W skład Zespołu wchodzą osoby wskazane przez:
1)
Prezesa Rady Ministrów - 5 osób;
2)
Prezydium Polskiej Akademii Nauk - 7 osób, po jednym przedstawicielu poszczególnych wydziałów Polskiej Akademii Nauk;
3)
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego - 7 osób;
4)
ministra właściwego do spraw nauki - 7 osób.
3.
Kadencja Zespołu trwa 3 lata i upływa z końcem roku kalendarzowego.
4.
Prezes Rady Ministrów, w przypadku nienależytego wypełniania obowiązków przez członka Zespołu, może odwołać go przed upływem kadencji. W takim przypadku właściwy organ wskazuje nowego członka na okres do końca tej kadencji.
5.
Przewodniczącego Zespołu powołuje i odwołuje, spośród członków Zespołu, Prezes Rady Ministrów.
6.
Przewodniczący Zespołu może powoływać podzespoły problemowe oraz zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym, ekspertów i przedstawicieli organów administracji rządowej właściwych ze względu na przedmiot sprawy, niewchodzących w skład Zespołu.
7.
Tryb pracy Zespołu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zespół.
Do zadań Zespołu należy:
1)
ocena wniosków o przyznanie nagród, złożonych i zaopiniowanych w trybie § 5;
2)
występowanie do właściwych ministrów o opinie w sprawach dotyczących możliwości wykorzystania w praktyce rozwiązań zawartych w rozprawach doktorskich i habilitacyjnych oraz we wnioskach o nagrody za osiągnięcia naukowo-techniczne lub artystyczne;
3)
przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów, w terminie do dnia 30 czerwca, propozycji dotyczących przyznania nagród, wraz z uzasadnieniem.
 Nagrody są przyznawane corocznie po przedstawieniu propozycji, o których mowa w § 3 pkt 3, do dnia 31 grudnia danego roku.
1.
Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:
1)
za rozprawy doktorskie - jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki;
2)
za rozprawy habilitacyjne - jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki;
3)
za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny oraz wybitne osiągnięcie naukowe lub artystyczne:
a)
szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne oraz samodzielne placówki naukowe i naukowo-dydaktyczne,
b)
jednostki badawczo-rozwojowe,
c)
placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,
d)
minister właściwy do spraw nauki,
e)
Polska Akademia Umiejętności,
f)
stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne,
g)
członkowie Polskiej Akademii Nauk; w tym przypadku wniosek powinien być złożony przynajmniej przez 2 członków;
4)
za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne:
a)
szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne oraz samodzielne placówki naukowe i naukowo-dydaktyczne,
b)
placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,
c)
jednostki badawczo-rozwojowe,
d)
stowarzyszenia naukowo-techniczne,
e)
Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych.
2.
Wnioski o przyznanie nagród składają do Zespołu, w terminie do dnia 31 stycznia, jednostki i osoby wymienione:
1)
w ust. 1 pkt 1-3 - za pośrednictwem odpowiednich komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk;
2)
w ust. 1 pkt 4 - za pośrednictwem ministra właściwego do spraw nauki.
3.
Termin składania wniosków, o którym mowa w ust. 2, dla wniosków dotyczących osób, którym stopień naukowy został przyznany lub zatwierdzony w grudniu, może być przedłużony do dnia 28 lutego.
4.
Wnioski, zaopiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez odpowiednie komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk albo przez ministra właściwego do spraw nauki, są kierowane wraz z opiniami do Zespołu - w terminie do dnia 31 marca.
1.
Wnioski o przyznanie nagród mogą dotyczyć osób posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 1.
2.
Wnioski o przyznanie nagród za rozprawy doktorskie i habilitacyjne mogą dotyczyć osób, którym:
1)
stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki został nadany w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
2)
stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki został zatwierdzony w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
1.
Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1)
wskazanie wnioskodawcy;
2)
dane dotyczące kandydata do nagrody;
3)
uzasadnienie.
2.
Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:
1)
w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie i habilitacyjne odpowiednio:
a)
rozprawę doktorską albo habilitacyjną wraz z recenzjami,
b)
prawomocną uchwałę rady wydziału albo rady naukowej właściwej jednostki organizacyjnej o nadaniu stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego lub stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki,
c)
uchwałę lub opinię właściwej jednostki o wyróżnieniu rozprawy,
d)
decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o zatwierdzeniu uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki;
2)
w odniesieniu do nagród za wybitny dorobek naukowy, artystyczny, wybitne osiągnięcie naukowe lub artystyczne, wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne odpowiednio - wybrane publikacje, patenty, dokumenty, autoreferat kandydata, recenzję o dorobku (uwzględniającą ewentualnie indeks cytowań), przygotowaną przez osobę posiadającą tytuł naukowy, powołaną przez wnioskodawcę.
Jeżeli w danym roku liczba przyznanych w określonej kategorii nagród jest mniejsza niż ustalona w § 1 ust. 2, Prezes Rady Ministrów, na wniosek Zespołu, może przyznać większą liczbę nagród w innej kategorii w wysokości ustalonej dla tej kategorii - w ramach środków przeznaczonych na nagrody w danym roku.
1.
Za udział w posiedzeniu Zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1)
dla przewodniczącego - 570 zł;
2)
dla członków - 380 zł.
2.
Osoby niebędące członkami Zespołu, opiniujące wnioski o przyznanie nagród, otrzymują za każdy opiniowany wniosek wynagrodzenie w wysokości 380 zł.
3.
Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu przysługuje wynagrodzenie przewidziane dla członków Zespołu.
4.
Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu przysługują ponadto diety oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
Obsługę Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ujmuje w projekcie budżetu państwa, w części dotyczącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, środki na nagrody określone w § 1.
1.
Wnioski o przyznanie nagród złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zostaną rozpatrzone na podstawie przepisów dotychczasowych.
2.
Zespół powołany przed dniem wejścia w życie rozporządzenia pełni obowiązki do końca kadencji, na którą został powołany.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną (Dz. U. Nr 47, poz. 295 i Nr 138, poz. 892 oraz z 2000 r. Nr 81, poz. 906).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 maja 2005 r. (Dz.U.05.101.843) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 maja 2009 r. (Dz.U.09.84.704) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 czerwca 2009 r.

2 W 2009 r. nagrody za rozprawy doktorskie przyznaje się w liczbie 25 - w wysokości 15.000 zł każda, zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną (Dz.U.09.84.704).
3 W 2009 r. nagrody za rozprawy habilitacyjne przyznaje się w liczbie 10 - w wysokości 30.000 zł każda, zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną (Dz.U.09.84.704).
4 W 2009 r. nagrody za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny przyznaje się w liczbie 4 - w wysokości 100.000 zł każda, zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną (Dz.U.09.84.704).
5 W 2009 r. nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne przyznaje się w liczbie 4 - w wysokości 80.000 zł każda, zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 27 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną (Dz.U.09.84.704).
6 W 2009 r. nagroda pierwsza za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne wynosi 80.000 zł., zgodnie z § 2 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną (Dz.U.09.84.704).
7 W 2009 r. dwie nagrody drugie za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne wynoszą po 45.000 zł., zgodnie z § 2 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną (Dz.U.09.84.704).
8 W 2009 r. dwie nagrody trzecie za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne wynoszą po 30.000 zł., zgodnie z § 2 pkt 5 lit. c) rozporządzenia z dnia 27 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną (Dz.U.09.84.704).
9 § 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 września 2005 r. (Dz.U.05.184.1541) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 września 2005 r.