Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.891

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie liczby osób powoływanych w 2019 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 55) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się liczbę osób powoływanych w 2019 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, organizowanych w związku z potrzebą zapewnienia realizacji zadań przewidzianych dla tych jednostek na czas mobilizacji oraz wojny - do 1874 osób.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.