Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1124 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2020 r.
§  105. 
1.  Prezes Urzędu do dnia 1 maja 2019 r. opracuje dla informatorów FIS i informatorów AFIS test sprawdzający biegłość językową w zakresie określonym w § 80 ust. 1 w odniesieniu do języka polskiego i angielskiego.
2.  W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 1 maja 2020 r. informatorzy FIS i informatorzy AFIS posiadający uprawnienie uzupełniające w jednostce dla lotniska niekontrolowanego, na którym zgodnie z opublikowanym w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, w części Zbiór Informacji Lotniczych (AIP Polska), AFIS jest zapewniana w języku polskim i angielskim, aby korzystać z uprawnień wynikających z posiadanych świadectw kwalifikacji, nabędą uprawnienia uzupełniające w zakresie języka w odniesieniu do języka polskiego i angielskiego.
3.  W okresie do dnia 30 kwietnia 2019 r. kandydat ubiegający się o świadectwo FIS lub świadectwo AFIS:
1) w ramach części teoretycznej egzaminu państwowego zda egzamin z przedmiotu język angielski i język polski w zastosowaniach lotniczych, w trakcie którego wykaże się wiedzą z zakresu:
a) podstawowej terminologii lotniczej,
b) terminologii odnoszącej się do statków powietrznych na ziemi i w locie,
c) informacji powietrznej i korespondencji,
d) frazeologii radiotelefonicznej w zastosowaniach do informacji powietrznej,
e) korespondencji naglącej i w niebezpieczeństwie;
2) na podstawie pozytywnego zaliczenia przedmiotu, o którym mowa w pkt 1, uzyska wpis w XIII rubryce świadectwa kwalifikacji o treści w języku polskim: "Posiadacz świadectwa kwalifikacji jest upoważniony do prowadzenia korespondencji w języku polskim i angielskim." oraz o treści w języku angielskim: "The holder of this certificate is entitled to operate aviation R/T equipment in Polish and English language.".
4.  Informatorowi AFIS, który nie wykaże się wiedzą z zakresu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w odniesieniu do języka angielskiego:
1) można wpisać do świadectwa AFIS uprawnienie uzupełniające w jednostce jedynie dla lotniska niekontrolowanego, na którym zgodnie z opublikowanym w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, w części Zbiór Informacji Lotniczych (AIP Polska), AFIS jest zapewniana wyłącznie w języku polskim;
2) w XIII rubryce świadectwa AFIS dokonuje się wpisu o treści w języku polskim: "Posiadacz świadectwa kwalifikacji jest upoważniony do prowadzenia korespondencji w języku polskim." oraz o treści w języku angielskim: "The holder of this certificate is entitled to operate aviation R/T equipment in Polish language.".
5.  Wpisy, o których mowa w ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 pkt 2, zachowują ważność do dnia 1 maja 2020 r.
6.  W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 1 maja 2020 r. kandydat ubiegający się o świadectwo FIS lub świadectwo AFIS wykazuje się biegłością językową w sposób określony w § 80.