Zmiany w przepisach obowiązujących - Rozdział 4 - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego. - Dz.U.2022.1007 t.j. - OpenLEX

Rozdział 4 - Zmiany w przepisach obowiązujących - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1007 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2022 r.

Rozdział  4

Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) w art. 115 w § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).