[Delegacja ustawowa - sposób organizacji egzaminu, wysokość i uiszczenie opłaty egzaminacyjnej] - Art. 9. - Licencja doradcy... - Dz.U.2022.1007 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Delegacja ustawowa - sposób organizacji egzaminu, wysokość i uiszczenie opłaty egzaminacyjnej] - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1007 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2022 r.
Art.  9.  [Delegacja ustawowa - sposób organizacji egzaminu, wysokość i uiszczenie opłaty egzaminacyjnej]

Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:

1)
sposób organizacji egzaminu, biorąc pod uwagę warunki jego przeprowadzenia zapewniające samodzielną pracę osoby ubiegającej się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz szczegółowe czynności Komisji i jej przewodniczącego;
2)
wysokość i sposób wnoszenia opłaty egzaminacyjnej nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów przeprowadzenia egzaminu oraz dopuszczalnych form uiszczania opłaty.