[Czasowa możliwość powoływania do sprawowania funkcji w postępowaniu upadłościowym i naprawczym osób wpisanych na listę... - Dz.U.2022.1007 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Czasowa możliwość powoływania do sprawowania funkcji w postępowaniu upadłościowym i naprawczym osób wpisanych na listę kandydatów na syndyków] - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1007 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2022 r.
Art.  25.  [Czasowa możliwość powoływania do sprawowania funkcji w postępowaniu upadłościowym i naprawczym osób wpisanych na listę kandydatów na syndyków]

Do czasu uzyskania licencji syndyka, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy, osoby wpisane na listę, o której mowa w art. 24, mogą być powoływane do sprawowania funkcji w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.